web creation software

NYILATKOZAT ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN

Alulírott, ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.) (továbbiakban: Társaság) szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük: 

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a Dokiforvets Connect szoftver kapcsán az Ügyféllel a  terméktámogatásos szerződésben álló harmadik személyek (megrendelők) személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. 
  2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, mindenkor hatályos  jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR), rendelkezéseire. 
  3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2.  pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi - szerződött - és jövőbeni - szerződő - Partnerünktől is. 
  4. Nyilatkozunk, hogy a Társaság mindent megtesz - az adatkezelés megkezdése előtt - annak érdekében, hogy a  tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját. 
  5. Az adatkezelés során a Társaság a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.
  6. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

© Copyright 2019 Doki for Vets - Minden jog fenntartva